Chinese mnemonics and annotator

Matthews

yún
cloud
#56
Chapter-05 HSK-A
4 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


yún
(classical) to sayyún
cloud/CL:朵[duo3]/surname Yun/abbr. for Yunnan Province 雲南省|云南省[Yun2 nan2 Sheng3]

Phrases ending with the given character

liàng
xīng
yún
emission nebula
liú
qīng
yún
Lau Ching-Wan (1964-), Hong Kong actor
juǎn
céng
yún
cirrostratus (cloud)/also written 捲層雲|卷层云[juan3 ceng2 yun2]
céng
yún
stratocumulus cloud
juǎn
céng
yún
cirrostratus (cloud)/also written 卷層雲|卷层云[juan3 ceng2 yun2]
juǎn
yún
cirrocumulus (cloud)
àn
xīng
yún
dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind)/absorption nebula
zhuàng
yún
undulatus
lòu
dǒu
yún
funnel cloud
huǒ
shāo
yún
nuée ardente/hot cloud of volcanic ash
yún
cumulonimbus (cloud)
jīn
dǒu
yún
Sun Wukong's magical cloud
yún
mushroom cloud
jīn
zhèng
yún
erroneous form of Kim Jong-un 金正恩[Jin1 Zheng4 en1]
céng
yún
nimbostratus/stratus rain cloud
diàn
yún
electron cloud
gāo
céng
yún
altostratus/high stratus cloud
gāo
yún
altocumulus/high cumulus cloud
yīng
xīng
yún
Eagle or Star Queen Nebula M16

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)