Chinese mnemonics and annotator

Matthews

wèi
place
#178
Chapter-12 HSK-A
7 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


wèi
position/location/place/seat/classifier for people (honorific)/classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes)

Phrases ending with the given character

dān
wèi
sub-unit
quán
fāng
wèi
all around/omni-directional/complete/holistic/comprehensive
shí
wàn
wèi
the hundred thousands place (or column) in the decimal system
shí
jìn
wèi
decimal system
shì
xué
wèi
bachelor's degree
duō
fāng
wèi
many-sided/versatile/various aspects/all-round/multi-directional
niàn
xué
wèi
to study for a degree/to take a degree course
bǎi
wàn
wèi
the millions place (or column) in the decimal system
sān
wèi
third place
èr
wèi
second place
zǒng
dūn
wèi
overall tonnage (of a shipping fleet or company)
tài
dān
wèi
peptide unit (on protein chain)
jīn
běn
wèi
gold standard
yín
běn
wèi
Silver Standard (monetary standard)
shuāng
xué
wèi
dual degree (academic)

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)