Chinese mnemonics and annotator

Matthews

dāo
knife
#72
Chapter-06 HSK-A
2 strokes

Chinese-English (CC-CEDICT)


dāo
knife/blade/single-edged sword/cutlass/CL:把[ba3]/(slang) dollar (loanword)/classifier for sets of one hundred sheets (of paper)/classifier for knife cuts or stabs/surname Dao

Phrases ending with the given character

èr
dāo
inexpert/a botcher
qiē
ròu
dāo
meat cleaver
bào
dāo
pencil sharpener
guā
dāo
peeler/potato peeler
guā
dāo
razor
dāo
shaver/razor
juǎn
dāo
pencil sharpener (blade-only type)
jiǎn
dāo
shears/large scissors/secateurs
lián
dāo
scythe
tán
huáng
dāo
flick knife/switchblade/spring-loaded knife
pīn
dāo
bayonet charge
zhǐ
jia
dāo
nail clipper
běn
dāo
Japanese sword/katana
liǔ
dāo
lancet (surgeon's knife)
shì
dāo
katana
shuǐ
guǒ
dāo
paring knife/fruit knife/CL:把[ba3]
yóu
huī
dāo
putty knife
qián
shuǐ
dāo
dive knife
měi
gōng
dāo
utility knife/box cutter
luó
dāo
screwdriver/CL:把[ba3]
調tiáo
yào
dāo
spatula
zhuàn
dāo
pencil sharpener
qiān
dāo
pencil sharpener/CL:把[ba3]
kāi
shān
dāo
machete

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)