Chinese mnemonics and annotator

Matthews

bāo
parcel
#636
Chapter-33 HSK-A
5 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


bāo
to cover/to wrap/to hold/to include/to take charge of/to contract (to or for)/package/wrapper/container/bag/to hold or embrace/bundle/packet/CL:個|个[ge4],隻|只[zhi1]/surname Bao

Phrases ending with the given character

dān
mài
bāo
Danish pastry
gōng
wén
bāo
briefcase/attaché case
bāo
carton (e.g. for milk or juice)/Tetra Pak
chā
shāo
bāo
roast pork bun/cha siu baau
shòu
bāo
(fig.) punching bag
dān
jiān
bāo
shoulder bag
寿shòu
táo
bāo
longevity peach bun/birthday peach bun
nǎi
huáng
bāo
custard bun
xiǎo
lóng
bāo
steamed dumpling
xiǎo
miàn
bāo
bread roll/bun
shǒu
bāo
clutch bag
shǒu
bāo
(hand)bag/hold-all
tāo
yāo
bāo
to dip into one's pocket/to pay out of pocket/to foot the bill
hàn
bǎo
bāo
hamburger (loanword)
kǎo
miàn
bāo
toast/to bake bread
niú
jiǎo
bāo
croissant
hóu
miàn
bāo
see 猴麵包樹|猴面包树[hou2 mian4 bao1 shu4]
bāo
jade purse, a cultivar of lychee
shēng
jiān
bāo
pan-fried dumpling
nóng
bāo
useless weakling
yáng
jiǎo
bāo
croissant
zhī
ma
bāo
sesame bun
měng
bāo
yurt
lián
róng
bāo
lotus seed bun
dài
zi
bāo
pita bread (Middle eastern flat bread)
dòu
shā
bāo
bean paste bun
dòu
róng
bāo
bean paste bun
zhū
zǎi
bāo
a French-style bread, similar to a small baguette, commonly seen in Hong Kong and Macao
ruǎn
jiàn
bāo
software package
shuāng
jiān
bāo
backpack

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)