Chinese mnemonics and annotator

Matthews

yuán
member
#479
Chapter-26 HSK-A
7 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)yuán
person/employee/member

Phrases ending with the given character

chéng
yuán
attendant on an airplane, train, boat etc
jiāo
yuán
dealer/trader
bǎo
quán
yuán
(Tw) security guard
bǎo
guǎn
yuán
custodian/storeroom clerk
zhēn
chá
yuán
detective/investigator/scout/spy
chuán
yuán
usher/receptionist
shāng
bìng
yuán
the sick and the wounded
gōng
yuán
functionary/office-bearer
chū
yuán
cashier/teller/treasurer
fēn
yuán
analyst (e.g. of news)
liè
chē
yuán
train attendant
qín
yuán
odd job man/army orderly
xié
guǎn
yuán
assistant manager/steward
xié
調tiáo
yuán
coordinator
cān
yuán
senator
kǒu
yuán
interpreter/oral translator
lìng
yuán
commander
线xiàn
yuán
line judge (tennis etc)
shòu
piào
yuán
ticket seller
shòu
huò
yuán
salesperson/CL:個|个[ge4]
bào
yuán
telegraph operator/radio operator
bào
gào
yuán
spokesperson/announcer
diàn
yuán
salesgirl/female shop assistant
jǐng
yuán
a policewoman
háng
yuán
astronaut
shǒu
mén
yuán
goal-keeper
jiā
zhèng
yuán
housekeeping staff
shěn
pàn
yuán
judge (in court)
shěn
yuán
accountant/auditor
dǎo
háng
yuán
navigator (on a plane or boat)
shì
yuán
town councilor/city councilor/alderman
广guǎng
yuán
(radio) broadcaster
yǐn
dǎo
yuán
usher/guide
yuán
typist
bān
dào
yuán
pointsman/switchman
shù
yuán
technician/CL:個|个[ge4]
tóu
yuán
courier/mailman
yùn
yuán
supercargo (in maritime law)/agent responsible for goods/an escort
zhāo
dài
yuán
usher/greeter
zhǐ
dǎo
yuán
instructor/coach/political instructor (in the PLA)
zhǐ
zhàn
yuán
PLA commanders and fighters
cǎi
gòu
yuán
buyer/purchasing agent
jiē
dài
yuán
receptionist
jiē
线xiàn
yuán
switchboard operator
tuī
xiāo
yuán
sales representative/salesperson
bào
yuán
announcer
yīn
yuán
announcer/broadcaster
qiú
yuán
lit. striking sportsman/striker (baseball)/batsman (cricket)
cāo
zuò
yuán
operator
shōu
bào
yuán
telegraph operator
shōu
piào
yuán
ticket collector
jiù
shēng
yuán
lifeguard
jiào
liàn
yuán
sports coach/training personnel
jiào
zhí
yuán
teaching and administrative staff
yuán
waiter/waitress/attendant/customer service personnel/CL:個|个[ge4],位[wei4]
chá
piào
yuán
ticket inspector
yuán
salesperson
jiǎn
chá
yuán
inspector
bìn
yuán
undertaker/funeral arranger
xiāo
fáng
yuán
firefighter/fireman
qián
shuǐ
yuán
diver/frogman
chuī
shì
yuán
cook/kitchen worker
yíng
yuán
clerk/shop assistant/CL:個|个[ge4]
pài
yuán
special correspondent/sb dispatched on a mission/special commissioner
huò
yuán
shop assistant/warehouse assistant
yuán
barber
dēng
yuán
registrar
jiān
chá
yuán
supervisor/monitor
zhòng
yuán
member of the US House of Representatives
yán
xiū
yuán
research worker/researcher
yán
jiū
yuán
researcher
chéng
yuán
programmer
chá
yuán
inspector/ticket inspector
kōng
yuán
flight attendant/cabin crew
guǎn
yuán
manager/administrator
tǒng
yuán
statistician
wǎng
guǎn
yuán
network manager/network administrator
zǒng
dòng
yuán
general mobilization (for war etc)
háng
tiān
yuán
astronaut
xíng
zhèng
yuán
administrator
xíng
li
yuán
porter/bellboy
cái
pàn
yuán
referee
zhuāng
pèi
yuán
assembly worker
jiàn
yuán
trainee
guān
chá
yuán
observer
guān
yuán
observer/spotter
jiě
shuō
yuán
commentator
zhàng
yuán
bookkeeper
yuán
recorder
shì
fēi
yuán
test pilot
huà
yuán
phone operator
調diào
chá
yuán
investigator
xún
yuán
advisor/consultant
jiǎng
jiě
yuán
guide
yuán
prosecutor
zào
yuán
draftsman/draughtsman
pǎo
lěi
yuán
runner (in baseball)
dǎo
yuán
a coach (teacher or trainer)
tōng
xùn
yuán
correspondent/reporter/messenger boy
yuán
stenographer
yùn
dòng
yuán
athlete/CL:名[ming2],個|个[ge4]
yùn
huò
yuán
porter
yóu
yuán
mailman
péi
shěn
yuán
juror
lǐng
háng
yuán
navigator
fēi
xíng
yuán
pilot/aviator
yǎng
yuán
zookeeper/stockman/breeder (of livestock, dogs or poultry etc)
jià
shǐ
yuán
pilot/driver

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)