Chinese mnemonics and annotator

Matthews

tuán
group
#519
Chapter-28 HSK-A
6 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)tuán
round/lump/ball/to roll into a ball/to gather/regiment/group/society/classifier for a lump or a soft mass: wad (of paper), ball (of wool), cloud (of smoke)tuán
dumpling

Phrases ending with the given character

zhǔ
tuán
presidium
dài
biǎo
tuán
delegation/CL:個|个[ge4]
使使shǐ
jié
tuán
a diplomatic group/a delegation
bǎo
ān
tuán
peace keeping group
chuán
jiào
tuán
a mission (group of missionaries)
gòng
qīng
tuán
the Communist Youth League, abbr. for 共產主義青年團|共产主义青年团[Gong4 chan3 zhu3 yi4 Qing1 nian2 tuan2]
gōng
néng
tuán
functional group (chemistry)
cān
访fǎng
tuán
delegation
chàng
tuán
chorus/choir
zōng
jiào
tuán
religious order/religious grouping
guān
néng
tuán
functional group (chemistry)
xiǎo
tuán
faction/clique
chéng
xiāo
tuán
underwriting group
bào
bào
tuán
Free Hugs Campaign
xíng
tuán
tour group
yóu
tuán
a tour group
mǎo
xīng
tuán
Pleiades M45
zhì
náng
tuán
think tank/brain trust
huì
zhǎng
tuán
presidency (Mormon Church)
tuán
song and dance troupe
yóu
shuì
tuán
lobby group
shēng
miàn
tuán
dough
tuán
the Righteous and Harmonious Fists/the Boxers (history)
kǎo
chá
tuán
inspection team
ròu
tuán
The Carnal Prayer Mat, Chinese erotic novel from 17th century, usually attributed to Li Yu 李漁|李渔[Li3 Yu3]
zhī
fáng
tuán
cellulite
jūn
jiāo
tuán
zoogloea
píng
shěn
tuán
jury/panel of judges
調diào
chá
tuán
investigating team
cǎi
线xiàn
tuán
group on a tour to get acquainted with the local situation
yóu
tuán
group of actors or acrobats at a fair/theatrical troupe
xuǎn
tuán
Electoral College (of the United States)
péi
shěn
tuán
jury
qīng
nián
tuán
youth corps/youth wing of a political party
tuán
circus

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)