Chinese mnemonics and annotator

Matthews

cháng
site
#530
Chapter-28 HSK-A
6 strokes

Chinese-English (CC-CEDICT)cháng
threshing floor/classifier for events and happenings: spell, episode, boutchǎng
large place used for a specific purpose/stage/scene (of a play)/classifier for sporting or recreational activities/classifier for number of examscháng
variant of 場|场[chang2]chǎng
variant of 場|场[chang3]

Phrases ending with the given character

jiǎo
chǎng
Wujiaochang neighborhood of Shanghai, adjacent to Fudan University
chǎng
a logging area
tíng
chē
chǎng
parking lot/car park
bīng
qiú
chǎng
ice hockey rink
fēn
huì
chǎng
sub-venues
míng
chǎng
Vanity Fair (novel and magazine title)
chǎng
the earth's magnetic field
mài
chǎng
hypermarket/large warehouse-like self-service retail store
nóng
chǎng
ranch
nǎi
niú
chǎng
dairy farm
chǎng
place of entertainment/casino/resort
cún
chē
chǎng
bike park
huà
chǎng
incubator/hatchery (for poultry etc)
zǎi
chǎng
slaughterhouse/abattoir
yǐn
chǎng
gravitational field
hòu
bàn
chǎng
second half (of sporting competition)
yìng
chǎng
stress field
yuán
chǎng
to help to resolve a dispute/to smooth things over
cháng
threshing floor
cǎi
shí
chǎng
stone pit/quarry
cǎi
shā
chǎng
sandpit/sand quarry
sháo
qiú
chǎng
golf course
sài
chǎng
stadium/playing field for a competition
shuǐ
qiú
chǎng
water polo pool
xiāo
chǎng
decontaminating field
liū
bīng
chǎng
ice rink/skating rink
huǒ
zàng
chǎng
crematorium
yān
huā
chǎng
brothel (esp. in Yuan theater)
shè
chǎng
launchpad/launching site
zhuān
yáo
chǎng
brick kiln
xuě
chǎng
snowpack
jìng
chǎng
arena
lán
qiú
chǎng
basketball court
绿
yīn
chǎng
football field
wǎng
qiú
chǎng
tennis court
liàn
chǎng
driving range (golf)/practice court/practice ground
cài
shì
chǎng
food market
zhuó
chǎng
landing site
jué
dòu
chǎng
wrestling ring
shì
yàn
chǎng
experimental station
huò
shāng
chǎng
department store
zhù
chǎng
lumber yard
sài
chē
chǎng
motor racetrack/cycle racetrack
sài
chǎng
race course/race ground/race track
zǒu
yuán
chǎng
to walk around the stage (to indicate scene changes)
zǒu
guò
chǎng
to go through the motions
luò
chǎng
airfield/takeoff and landing strip
qiú
chǎng
football field/soccer field
shè
chǎng
radiation field
yóu
chǎng
playground
yóu
chǎng
playground
yóu
chǎng
place of entertainment
yùn
dòng
chǎng
sports field/playground/exercise yard
cǎi
kuàng
chǎng
mining area
zhòng
chǎng
gravitational field
záo
shí
chǎng
rock quarry
diàn
chǎng
electromagnetic fields
fēi
chǎng
airport/(slang) flat chest/CL:處|处[chu4]
yǎng
chǎng
farm/feed lot/dry lot
yǎng
chǎng
chicken farm
xùn
chǎng
horse training ground
chǎng
stadium/CL:個|个[ge4],座[zuo4]
gāo
qiú
chǎng
golf course/golf links

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)