Chinese mnemonics and annotator

Matthews

shēng
voice
#488
Chapter-27 HSK-A
7 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)shēng
sound/voice/tone/noise/classifier for sounds

Phrases ending with the given character

zuò
shēng
keep silent/not say a word
zhèng
shēng
Yu Zhengsheng (1945-), PRC politician
dào
cǎi
shēng
jeering/booing/catcalls
tuò
shēng
Ni Tuosheng or Watchman Nee (1903-1972), influential Chinese Christian
dīng
dāng
shēng
tinkle
shēng
squeak
chǎo
nào
shēng
noise
jiào
shēng
whoop
shēng
whir
da
shēng
(onom.) clunk
shào
zi
shēng
whistling sound
wēng
wēng
shēng
hum/drone/buzz
cáo
shēng
noise/din
shēng
hoarse
shēng
hiss
shēng
hissing sound (onom.)
da
shēng
tick (tock)
shēng
to hiss (as a sign of displeasure)
shēng
stereo sound
shēng
first tone in Mandarin/high level tone
sān
shēng
third tone in Mandarin/falling-rising tone
èr
shēng
second tone in Mandarin/rising tone
shēng
fourth tone in Mandarin/falling tone
māo
jiào
shēng
mew
yīn
píng
shēng
high and level tone, the first tone of putonghua
yáng
píng
shēng
evenly rising tone, the second tone of putonghua
lóng
lóng
shēng
rumble (sound of thunder or gunfire)

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)