Chinese mnemonics and annotator

Matthews

chǔ
place
#506
Chapter-27 HSK-A
5 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)chǔ
to reside/to live/to dwell/to be in/to be situated at/to stay/to get along with/to be in a position of/to deal with/to discipline/to punishchù
place/location/spot/point/office/department/bureau/respect/classifier for locations or items of damage: spot, point

Phrases ending with the given character

jiāo
huì
chù
confluence (of two rivers)/junction (of roads)/(transport) interchange
rén
shì
chù
human resources department
dài
biǎo
chù
representative office
gōng
zhèng
chù
notary office
xiàng
chù
whither
shòu
piào
chù
ticket office
zài
shēn
chù
deeply
zài
gāo
chù
aloft
wài
shì
chù
Foreign Affairs Office (at a university)/Foreign Affairs Department
cún
chē
chù
parking lot (for bicycles)
cún
chù
warehouse/temporary store/left-luggage office/cloak-room
qíng
bào
chù
intelligence office/intelligence section
chù
rest area
guǎi
wān
chù
corner/bend
zhèng
jiào
chǔ
political education office (within a school) (PRC)
zhèng
xùn
chù
political training office (during Chinese revolution, since renamed political division 政治部)
xīn
wén
chù
news service/information agency
shū
ji
chù
secretariat
huì
chù
joint
yǒu
chu
beneficial
hǎi
shì
chù
Marine Department (Hong Kong)
shēn
chù
shelter
cáng
shēn
chù
hiding place/hideout/shelter
piào
chù
additional ticket desk/stand-by counter
xùn
dǎo
chù
dean of students office (Tw)
zhù
shuǐ
chù
reservoir
jūn
chù
Office of Military and Political Affairs (Qing Dynasty)
bàn
shì
chù
office/agency
tōng
xùn
chù
contact address
fēng
chù
lee/windstop
yīn
liáng
chù
shady place
yǐn
cáng
chù
shelter/hiding place

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)