Chinese mnemonics and annotator

Imjagpul (legacy data - reimport)

yán
rock
The stones of the moutain cliffs can also be called rocks. Fairy has yan to play some rock & roll.

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


yán
cliff/rockyán
variant of 巖|岩[yan2]yán
variant of 岩[yan2]yán
variant of 巖|岩[yan2]

Phrases ending with the given character

qīn
yán
intrusive rock
wěi
jīng
yán
pegmatite
hán
yóu
yán
oil bearing rock
pēn
chū
yán
extrusive rock (geology)
yán
marble
ān
shān
yán
andesite (geology)
yán
漿jiāng
yán
igneous rock
yán
xenolith (geology)
gǎn
lǎn
yán
peridotite (geology)
chén
yán
sedimentary rock (geology)
yóu
yán
oil shale
zhì
yán
mudstone (geology)
liú
wén
yán
rhyolite (extrusive igneous rock, chemically equivalent to granite)
shēn
chéng
yán
plutonic rock/abyssal rock
zhuó
yán
turbidite (geology)
huǒ
shān
yán
volcanic rock
huǒ
chéng
yán
igneous rock (geology)/volcanic rock
piàn
yán
gneiss
xuán
yán
basalt (geology)/lava
zhēn
zhū
yán
perlite
dié
céng
yán
stromatolite
bái
yún
yán
dolomite (geology)
shí
huī
yán
limestone
guī
zhì
yán
siliceous rock (mostly composed of silica)
suì
xiè
yán
clastic rock (geology)
tàn
suān
yán
carbonate rock (geology)
fěn
shā
yán
siltstone
huā
gāng
yán
granite
shé
wén
yán
serpentine (geology)
shé
绿
yán
ophiolite (geology)
biàn
zhì
yán
metamorphic rock (geology)
huī
绿
yán
diabase (geology)/dolerite
huī
cháng
yán
gabbro (geology)
fēi
céng
yán
unstratified rock
jiǎn
xìng
yán
basic rock/mafic rock (with less silicon and more magnesium, iron etc)
hēi
yào
yán
obsidian (mining)

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)