Chinese mnemonics and annotator

Matthews

shī
master
#428
Chapter-24 HSK-A
6 strokes

Chinese-English (CC-CEDICT)shī
teacher/master/expert/model/army division/(old) troops/to dispatch troops/surname Shi

Phrases ending with the given character

bǎo
huì
shī
comforter
xiū
jiǎo
shī
pedicurist
fēn
shī
analyst/commentator
huà
xué
shī
chemist/apothecary
zhān
xīng
shī
astrologer
gōng
chéng
shī
engineer/CL:個|个[ge4],位[wei4],名[ming2]
jiàn
zhù
shī
architect
shè
yǐng
shī
photographer/cameraman
xīng
xiàng
shī
astrologer
kuài
shī
accountant
xiè
shī
mechanic/engineer/machinist/machine operator/CL:個|个[ge4],位[wei4]
shuǐ
shī
army and navy (in Qing times)
yíng
yǎng
shī
nutritionist/dietitian
bān
dǎo
shī
(Tw) teacher in charge of a class/homeroom teacher
liáo
shī
physiotherapist
shī
barber
jīng
suàn
shī
actuary
měi
róng
shī
hairdresser/beautician (male)
měi
shī
hairdresser/beautician
shī
ventriloquist
shàn
shī
Thermos (brand)
yào
shī
drugstore/chemist/pharmacist
cái
fèng
shī
tailor
shè
shī
designer/architect
調tiáo
jiǔ
shī
bartender
zào
xíng
shī
stylist (fashion)/cartoon character designer
gāng
qín
shī
pianist
fēi
shī
pilot/aviator
yàn
guāng
shī
optometrist
xíng
shī
hair stylist
shī
magician/wizard/sorcerer
shù
shī
magician
zuì
shī
anaesthetist

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)