Chinese mnemonics and annotator

Matthews

shù
craft
#461
Chapter-26 HSK-A
5 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)shù
method/techniquezhú
various genera of flowers of Asteracea family (daisies and chrysanthemums), including Atractylis lancea

Phrases ending with the given character

cuī
mián
shù
hypnotism/hypnotherapy/mesmerism
chuán
xīn
shù
telepathy
bīng
shù
martial arts involving weapons
zhān
xīng
shù
astrology
yìn
shuā
shù
printing/printing technology
xún
shuǐ
shù
dowsing
shè
yǐng
shù
photography
xīn
shù
new technology
xīng
xiàng
shù
astrology
róu
shēn
shù
contortion (performance art)
shù
nuclear technology
xīn
shù
mind reading
huá
xuě
shù
skiing
pēng
調tiáo
shù
cookery
liàn
dān
shù
maker of immortality pill/concocting magic pills
liàn
jīn
shù
alchemy
biān
jiǔ
shù
acupuncture and moxibustion (Chinese medicine)
shù
ventriloquism
háng
kōng
shù
aeronautics
xùn
shòu
shù
animal training/taming wild beast (e.g. lion-taming)
guǐ
biàn
shù
specious arguments/sophistry
xīn
shù
mind reading (in psychology or Western magic)
biàn
shù
to perform magical tricks
fáng
shù
defensive art
yǐn
xiě
shù
steganography
shòu
shù
animal training/taming wild beast (e.g. lion-taming)
gāo
shù
high technology/high tech

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)