Chinese mnemonics and annotator

Matthews

zhàn
station
#184
Chapter-12 HSK-A
10 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


zhàn
station/to stand/to halt/to stop/branch of a company or organization/website

Phrases ending with the given character

xià
zhàn
the next stop (of a bus etc)
zhōng
zhàn
relay station
zhōng
zhuǎn
zhàn
hub (network equipment)
tíng
chē
zhàn
bus stop
tíng
kào
zhàn
bus or tram stop/intermediate stop (on route of ship, plane etc)/port of call/stopover
gōng
jiāo
zhàn
public transport station
jiā
yóu
zhàn
gas station
tiě
zhàn
subway station
tiān
hòu
zhàn
Tin Hau MTR station (Eastern District, Hong Kong Island)
tài
kōng
zhàn
space station
gōng
zuò
zhàn
(computer) workstation
shì
zhàn
bus stop
jiù
zhàn
emergency desk/first aid office
yìng
zhào
zhàn
call girl center
qián
zhàn
to set out in advance to make arrangements (board, lodging etc)/(military) to dispatch an advance party
tóu
piào
zhàn
polling station (for a vote)
chōu
shuǐ
zhàn
water pumping station
zhāo
hu
zhàn
request bus stop
shōu
fèi
zhàn
garbage collection point/trash dump
shōu
fèi
zhàn
tollbooth
diàn
zhàn
nuclear power plant
jiǎn
chá
zhàn
checkpoint
xiàng
zhàn
weather station
shuǐ
diàn
zhàn
hydroelectric power plant
chē
zhàn
bus stop/bus station
huǒ
chē
zhàn
train station
shè
zhàn
launch pad (for rocket or projectile)
diàn
zhàn
electricity generating station/power station
kōng
jiān
zhàn
space station
guǎn
zhàn
management station
zhōng
diǎn
zhàn
terminus/final stop on rail or bus line
háng
kōng
zhàn
air terminal
zhàn
depot/supply station/supply point/staging post
zhě
zhàn
correspondent post/correspondent station
biàn
diàn
zhàn
(transformer) substation
zhuǎn
yùn
zhàn
distribution depot/staging post/transit center
biān
fáng
zhàn
border station/frontier post
pèi
diàn
zhàn
power distribution substation
diàn
guàn
zhàn
electric pumping station in irrigation system

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)