Chinese mnemonics and annotator

Imjagpul_final

xiāng
box
He give themselves mutually (in a chain) the bamboos - until they have build the box. "That's how we build boxes in Shanghai!" says one of the two giants.

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


xiāng
box/trunk/chest

Phrases ending with the given character

bǎo
jié
xiāng
litter-bin
bǎo
xiāng
incubator (for newborns)
bǎo
xiǎn
xiāng
safe deposit box/a safe
chǔ
shuǐ
xiāng
water-storage tank
lěng
cáng
xiāng
cooler/ice chest/reefer container
xiāng
rubbish can/garbage can/trash can
gōng
xiāng
toolbox
fèi
xiāng
ash-bin/litter-bin
hòu
bèi
xiāng
trunk/boot (of a car)
jiù
xiāng
first-aid kit
jiàn
xiāng
suggestion box
shǒu
tào
xiāng
glove compartment (of a car)/glovebox (sealed compartment with attached gloves for handling hazardous materials etc)
shǒu
xiāng
suitcase
tóu
piào
xiāng
ballot box
shōu
jiàn
xiāng
inbox
shōu
cún
xiāng
delivery box/drop box
bǎn
tiáo
xiāng
crate
zhěn
tou
xiāng
Chinese pillow box (used to keep valuables)
tiáo
bǎn
xiāng
crate
jiǎn
xiāng
detection kit
shuǐ
xiāng
aquarium/fish tank
bǎi
bǎo
xiāng
treasure chest
bǎi
xiāng
Stevenson screen (white box with ventilated sides, housing meteorological instruments)/thermometer screen/instrument shelter
cǎo
xiāng
rush basket
xíng
li
xiāng
suitcase/baggage compartment/overhead bin/(car) trunk/boot
biàn
xiāng
gearbox/transmission
chē
hòu
xiāng
car boot, trunk
yóu
xiāng
oil sump
zhuāng
xiāng
container (for shipping)
diàn
bīng
xiāng
refrigerator/CL:個|个[ge4]
齿chǐ
lún
xiāng
gearbox

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)