Chinese mnemonics and annotator

Matthews

zhě
specialist
#261
Chapter-16 HSK-A
8 strokes

Explanation of characters by Herbert A. Giles

Chê is composed of 白 tzŭ (= 自) as radical, and a contraction of 旅 lü a body of 500 men (not a contraction of 老 lao old). It is impossible to say what was its original meaning; perhaps a leader of 500 men. It is now a particle imparting various forces, substantival (as here), adjectival, adverbial, etc., to words and phrases, and is classed under radical 老 lao old. For its phonetic value, based probably upon some older sound.

Chinese-English (CC-CEDICT)


zhě
(after a verb or adjective) one who (is) .../(after a noun) person involved in .../-er/-ist/(used after a number or 後|后[hou4] or 前[qian2] to refer to sth mentioned previously)/(used after a term, to mark a pause before defining the term)/(old) (used at the end of a command)/(old) this

Phrases ending with the given character

zhǔ
zǎi
zhě
ruler
jiāo
zhě
dealer
dài
zhě
substitute
zhàn
lǐng
zhě
occupant
zuò
zhě
composer/song writer
jiǎo
jiǎo
zhě
well-known figure/excellent (person, company etc)
使shǐ
yòng
zhě
user
gōng
yìng
zhě
supplier
gōng
xuè
zhě
blood donor
qīn
zhě
intruder/invader
qīn
jié
zhě
cracker (computing)
qīn
lǜe
zhě
aggressors/invaders
bǎo
zhě
protector
xìn
yǎng
zhě
believer
xìn
shén
zhě
a believer
chàng
dǎo
zhě
proponent/advocate/pioneer
chàng
yán
zhě
proposer
tōu
zhě
smuggled illegal alien/stowaway
tōu
liè
zhě
poacher
wěi
shàn
zhě
hypocrite
wěi
zào
zhě
forger
chuán
dào
zhě
missionary/preacher
chuán
zhě
messenger/transmitter (of information)
qīng
tīng
zhě
listener
xiān
xíng
zhě
forerunner
xiān
jiàn
zhě
seer
xiān
zhě
pioneer
qīn
zhě
intruder
gòng
móu
zhě
conspirator
mào
fàn
zhě
offender
mào
xiǎn
zhě
adventurer
chū
zhě
attendant
chū
bǎn
zhě
publisher
chū
xué
zhě
beginning student
xuē
zhě
exploiter (of labor)
chuàng
zuò
zhě
originator/creator/author (of some project)/inventor
chuàng
shǐ
zhě
creator/initiator
chuàng
jiàn
zhě
founder/creator
chuàng
zhě
entrepreneur
chuàng
zhě
founder
chuàng
bàn
zhě
founder/creator/author
chuàng
zào
zhě
creator
jié
chí
zhě
hijacker/kidnapper
shèng
zhě
victor/winner
láo
dòng
zhě
worker/laborer
qín
láo
zhě
worker
yìn
shuā
zhě
printer
cān
jiā
zhě
participant
cān
zhě
participant
cān
sài
zhě
competitor/CL:名[ming2]
fǎn
kàng
zhě
rebel
shòu
hài
zhě
casualty/victim/those injured and wounded
shòu
tuō
zhě
trustee
shòu
访fǎng
zhě
participant in a survey/an interviewee/those questioned
shòu
shì
zhě
subject (in an experiment)/participant (in a clinical trial etc)
shòu
nàn
zhě
sufferer/a victim of a calamity/a person in distress
shòu
lǐng
zhě
a recipient
pàn
zhě
traitor
zuò
zhě
co-worker/collaborator/also collaborator with the enemy
tóng
qíng
zhě
supporter/sympathizer (esp. of political cause)/fellow traveler
tóng
dào
zhě
fellow-traveler/like-minded person
xuè
zhě
blood sucker/a leech/leecher
chuī
zhě
piper
gào
zhě
tell-tale/informer (esp. to police)/whistleblower/grass
shì
zhě
revelator
zhí
zhèng
zhě
ruler
shī
bài
zhě
loser
shī
zhě
an unemployed person
fèng
chéng
zhě
flatterer
tào
zhě
arbitrager
diàn
zhě
founder/pioneer
hào
shì
zhě
busybody/CL:個|个[ge4]
luán
tóng
zhě
child molester/sex tourist
cún
kuǎn
zhě
saver/investor/account holder
sūn
xíng
zhě
Sun Wukong 孫悟空|孙悟空[Sun1 Wu4 kong1], the Monkey King, character with supernatural powers in the novel Journey to the West 西遊記|西游记[Xi1 you2 Ji4]
shǒu
wèi
zhě
defender/a guard
dìng
zhě
settler
jiàn
zhě
see 寄件人[ji4 jian4 ren2]
shēng
zhě
parasite (human)
shěn
pàn
zhě
judge
duì
kàng
zhě
adversary/opponent
duì
zhě
rival
zhù
zhě
inhabitant
shā
zhě
killer/butcher
chóng
bài
zhě
worshipper
gōng
zuò
zhě
worker
dài
yuán
zhě
(disease) carrier
dài
jūn
zhě
asymptomatic carrier
xìng
cún
zhě
survivor
jiàn
zhě
founder
zhēng
zhě
conqueror
hòu
liǎng
zhě
the latter two
zhì
yuàn
zhě
volunteer
huàn
bìng
zhě
person suffering (from a disease or poisoning)/a patient
ài
guó
zhě
patriot/MIM-104 Patriot surface-to-air missile
ài
hào
zhě
lover (of art, sports etc)/amateur/enthusiast/fan
gǎn
rǎn
zhě
infected person
yìng
pìn
zhě
person taking a job/job applicant/CL:位[wei4]
怀huái
zhě
skeptic/suspecter
chéng
nián
zhě
adult
zhàn
dòu
zhě
fighter
suǒ
yǒu
zhě
proprietor/owner
píng
zhě
critic/detractor
tóu
zhě
speculator
tóu
piào
zhě
voter
tóu
zhě
investor
kàng
zhě
protester
pāi
zhě
flatterer/toady
tuò
huāng
zhě
pioneer/groundbreaker
zhāo
pìn
zhě
prospective employer/person advertising a job/recruiter
zhǐ
dǎo
zhě
coach/mentor/counselor/instructor/director/guide/conductor
zhǐ
huī
zhě
conductor/director
tiǎo
zhàn
zhě
challenger
hàn
wèi
zhě
proponent/supporter/upholder
juān
kuǎn
zhě
donor/benefactor/contributor (to charity)
juān
xuè
zhě
blood donor/also called 供血者
juān
zèng
zhě
donor/contributor
lǜe
duó
zhě
robber/plunderer/predator
tàn
kuàng
zhě
prospector/person exploring for minerals
tàn
zhě
Pathfinder, NASA spacecraft sent to Mars in 1977
tàn
xiǎn
zhě
explorer
jiē
shòu
zhě
recipient/person receiving sth
gōng
zhě
supplier/provider
chàng
zhě
proponent/advocate/pioneer
yōng
zhě
supporter (person)
jiàn
zhě
fencer (i.e. sportsman involved in fencing)
cāo
zuò
zhě
operator
xié
dài
zhě
carrier
zhī
chí
zhě
supporter
shōu
zhě
reaper
gǎi
zhě
reformer
jìng
zhě
Dear Sirs/To Whom It May Concern
shī
nǜe
zhě
abuser/(in sadomasochism) dominant partner
páng
guān
zhě
observer/spectator
xíng
zhě
traveler
yóu
zhě
tourist/traveler/visitor
yǒu
chǎn
zhě
property owner/the wealthy
cháo
shèng
zhě
pilgrim
zhě
amateur
yuè
xué
zhě
musicologist
zhà
zhě
deceiver
xíng
zhě
pedestrian
guī
xīn
zhě
religious convert
shāng
zhě
casualty (of an accident)/dead and wounded
nàn
zhě
victim of an accident/casualty/martyr for one's country
zhí
mín
zhě
colonizer/colonist/settler
cán
shā
zhě
killer/butcher/slaughterer
qiú
zhí
zhě
job applicant
jué
zhě
policymaker
liú
làng
zhě
rover/vagabond/vagrant/wanderer
làng
fèi
zhě
waster/wastrel/squanderer
xiāo
fèi
zhě
consumer
táo
jīn
zhě
gold panner/prospector for gold
qiǎn
cháng
zhě
dilettante/amateur/dabbler
qiǎn
cháng
zhě
dilettante/amateur/dabbler
piāo
liú
zhě
white water rafter/paddler/river runner
yǎn
chū
zhě
performer
yǎn
zòu
zhě
performer/musician
yǎn
shuō
zhě
orator/speaker
màn
zhě
rambler/a person strolling about
qián
shuǐ
zhě
a diver
chǎn
zhě
proletariat/non-propertied person
yáng
zhě
shepherd
shēng
zhě
sb who sacrifices himself/sacrificial victim/sb who is expendable
fàn
zuì
zhě
criminal/perpetrator
kuáng
bào
zhě
berserker (fantasy role-playing)
cái
zhě
dictator/autocrat
huò
shèng
zhě
victor
huò
zhě
recipient
huò
zhě
beneficiary
xiàn
xuè
zhě
blood donor
shēng
chǎn
zhě
producer (of goods, commodities or farm produce etc)/manufacturer/(biology) autotroph
shēng
huán
zhě
survivor
duān
zhě
a heretic
jiàn
zhě
dissident
zhě
dissenter/dissident
dāng
shì
zhě
the person involved/the people holding power
dāng
zhèng
zhě
power holder/current political ruler
dāng
quán
zhě
ruler/those in power/the authorities
míng
zhě
inventor
guī
zhě
a convert
dào
bǎn
zhě
software pirate
jiān
zhě
supervisor
zhě
eyewitness
xiāng
mìng
zhě
fortune teller
kān
shǒu
zhě
watchman
shuì
mián
zhě
sleeper
yán
jiū
zhě
investigator/researcher
chǎn
zhě
bankrupt person
shì
wēi
zhě
demonstrator/protester
mín
zhě
migrant/immigrant
huò
jiǎng
zhě
prize-winner/laureate
jìng
zhēng
zhě
competitor
jìng
sài
zhě
player
sān
zhě
sb who is romantically involved with sb already in a committed relationship/the other woman/the other man/third person/third party (in dispute)/disinterested party/number three in a list
suàn
mìng
zhě
fortune-teller
qiān
zhě
signatory
shí
zhě
vegetarian
fǎng
zhī
zhě
weaver
zhī
zhě
organizer
tǒng
zhì
zhě
ruler
jīng
yíng
zhě
executive/manager/transactor
zào
zhě
creator (of a great work)/founder
rèn
zhě
successor
chéng
zhě
successor
fān
zhě
translator/interpreter
zhào
shì
zhě
offender/culprit
bèi
pàn
zhě
traitor
tuō
běi
zhě
North Korean refugee
yuàn
zhě
volunteer
bào
zhě
informer/snitch
háng
hǎi
zhě
navigator
shì
zhě
an official/person holding post/local functionary
qián
xìn
zhě
pious believer/devotee/fundamentalist
xíng
xiōng
zhě
perpetrator
chōng
làng
zhě
surfer
bèi
hài
zhě
victim (of a wounding or murder)
bèi
bào
zhě
survivor of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki
bèi
zhě
suspect (in criminal investigation)
bèi
访fǎng
zhě
respondent (in a survey, questionnaire, study etc)
zhì
zuò
zhě
producer/maker/creator
zhì
zào
zhě
maker
zhě
attacker
guān
chá
zhě
observer
guān
zhě
observer
dìng
gòu
zhě
subscriber
shù
zhě
counter
xùn
liàn
zhě
trainer
访fǎng
wèn
zhě
interviewer
shè
zhě
designer/architect (of a project)
yòu
guǎi
zhě
abductor
shuō
huǎng
zhě
liar
調tiáo
tíng
zhě
mediator/intermediary/go-between
調diào
chá
zhě
investigator
chǎn
mèi
zhě
flatterer
lǎo
zhě
carer of elderly persons/aged care worker
dān
zhě
bearer
gòng
xiàn
zhě
contributor/benefactor
tān
chī
zhě
glutton
mài
ròu
zhě
butcher
gòu
mǎi
zhě
purchaser
zèng
zhě
giver
zhě
plaintiff
pǎo
zhě
runner
zhuī
suí
zhě
follower/adherent/following
táo
wáng
zhě
runaway
táo
běi
zhě
North Korean refugee
nàn
zhě
victim/fatality
wéi
zhāng
zhě
violator/lawbreaker
pèi
sòng
zhě
distributor
diào
zhě
angler
kāi
tuò
zhě
pioneer
kāi
zhě
pioneer/groundbreaker
chuǎng
guān
zhě
person who crashes through a barrier/gate-crasher
fáng
shǒu
zhě
defender
zhèn
wáng
zhě
people killed in battle
lǐng
dǎo
zhě
leader
yǎng
zhě
feeder
shǒu
chuàng
zhě
creator/originator/first proponent
zhě
horseman/rider/mounted soldier
sāo
luàn
zhě
a rioter
chuī
zhě
advocate

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)