Chinese mnemonics and annotator

Compositions

Imjagpul_final

jiàn
warship
The boat crew got pretty scared as they saw the warship. The two dwarfs (from the warship) send a message to the general (expecting further orders).

Chinese-English (CC-CEDICT)jiàn
warship

Phrases ending with the given character

zhǔ
jiàn
battleship
léi
jiàn
minelayer (ship)
xún
yáng
jiàn
cruiser (warship)/battle cruiser
zhàn
liè
jiàn
battleship
zhàn
dòu
jiàn
battleship
sǎo
léi
jiàn
minesweeper
dēng
jiàn
landing craft
bīng
jiàn
ice breaker
jiàn
supply ship
háng
jiàn
escort vessel
wèi
jiàn
corvette
yùn
shū
jiàn
transport ship
tiě
jiǎ
jiàn
ironclad/an armor-plated battleship
zhú
jiàn
destroyer (warship)

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)