Chinese mnemonics and annotator

Matthews

chuán
ship
#746
Chapter-38 HSK-A
11 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)chuán
variant of 船[chuan2]


chuán
boat/vessel/ship/CL:條|条[tiao2],艘[sou1],隻|只[zhi1]

Phrases ending with the given character

chōng
chuán
inflatable boat
tài
kōng
chuán
spaceship
xún
luó
chuán
patrol vessel/cutter
jīng
chuán
whaler/whale catcher
yáo
chuán
boat propelled by a yuloh (a single sculling oar)
jiù
shēng
chuán
lifeboat
diàn
chuán
hovercraft/air cushion vehicle
shuǐ
chuán
hydrofoil
jùn
chuán
dredger
hǎi
jiàn
chuán
naval surveillance vessel/maritime patrol boat
lún
chuán
ferry ship
liáng
chuán
survey vessel
huǒ
lún
chuán
steamboat
bīng
chuán
ice breaker
suì
bīng
chuán
ice breaker/same as 冰船[bing1 chuan2]
kǎo
chá
chuán
survey ship
chuán
supply ship
sài
lóng
chuán
dragon-boat race
nán
chuán
shipwreck
yùn
shū
chuán
transport ship
tiě
jiǎ
chuán
armored ship
shuāng
chuán
catamaran
jià
fān
chuán
sailing

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)