Chinese mnemonics and annotator

Matthews

sài
compete
#769
Chapter-39 HSK-A
14 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)sài
to compete/competition/match/to surpass/better than/superior to/to excel

Phrases ending with the given character

shì
jǐn
sài
world championship
rén
sài
individual competition/individual race
gōng
sài
road race
gōng
kāi
sài
championship
guàn
jūn
sài
championship
fán
ěr
sài
Versailles (near Paris)
kǎi
lín
sài
keirin cycle race (paced stadium event)/translit. of Japanese けいりん 競輪|竞轮
bàn
sài
eighth finals
bàn
jué
sài
semifinals
yǒu
sài
friendly match/friendly competition
duō
sài
race of several days/many day competition
ào
sài
Homer's Odyssey
ào
yùn
sài
Olympic Games
hòu
sài
a playoff
duì
kàng
sài
duel/match/competition between paired opponents (e.g. sporting)
huó
sài
repechage (supplementary qualifying round in sports)
xún
huán
sài
round-robin tournament
sài
rally (car race) (loanword)
jiē
sài
relay race/CL:場|场[chang3]
lèi
tái
sài
single-elimination open tournament (the winner stays on until he is himself defeated)
chàng
sài
song contest
gān
sài
stroke play (golf)
táo
tài
sài
a knockout competition
zhǔn
jué
sài
semi-final
shēn
sài
exhibition game
tián
jìng
sài
track and field competition
wǎng
qiú
sài
tennis match/tennis competition/CL:場|场[chang3]
zǒng
gān
sài
stroke play (golf)
zǒng
jué
sài
finals (sports)
yīng
chāo
sài
England premier soccer league
biǎo
yǎn
sài
exhibition match
shí
sài
time trial (e.g. in cycle race)/timed race/competition against the clock
xiàng
sài
Chinese chess tournament
sài
qualifying round (in sports)
qiú
sài
soccer match/soccer competition
zhuī
zhú
sài
pursuit race/chase
yāo
qǐng
sài
invitation tournament (e.g. between schools or firms)
jǐn
biāo
sài
championship contest/championships
jiā
sài
additional competition/play-off/decider

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)