Chinese mnemonics and annotator

Matthews

dān
single
#344
Chapter-20 HSK-A
8 strokes

Chinese-English (CC-CEDICT)dān
bill/list/form/single/only/sole/odd number/CL:個|个[ge4]shàn
surname Shan

Phrases ending with the given character

xià
dìng
dān
to place an order (commerce)
jiǎn
dān
not simple/rather complicated/remarkable/marvelous
jiāo
kuǎn
dān
payment slip
bǎo
xiǎn
dān
insurance policy (document)
jiè
shū
dān
book slip
tíng
sǔn
dān
stop order (finance)
dān
unit of area (e.g. 畝|亩[mu3], Chinese acre)
bào
jià
dān
quotation/price list/written estimate of price
bào
shuì
dān
to declare to customs or to the taxman
cún
kuǎn
dān
certificate of deposit
xīn
yuàn
dān
wish list
chéng
dān
school report or transcript
huò
dān
bill of lading
shēn
bào
dān
declaration form
nán
dān
men's singles (sports)
zǒng
yùn
dān
master air waybill (MAWB) (transport)
xíng
chéng
dān
(e-ticket) itinerary receipt
tōng
zhī
dān
notification/notice/ticket/receipt
kāi
dān
to issue an infringement notice
lǐng
liào
dān
material requisition form
hēi
míng
dān
blacklist/list of proscribed people (books etc)

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)