Chinese mnemonics and annotator

Matthews

shí
time
#105
Chapter-08 HSK-A
7 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)shí
old variant of 時|时[shi2]shí
o'clock/time/when/hour/season/period/surname Shi

Phrases ending with the given character

shà
shí
in an instant
shì
shí
the time of the incident
dào
shí
to count down/countdown
gōng
shí
kilometer per hour
bàn
xiǎo
shí
half hour
fǎn
yìng
shí
response time
xià
lìng
shí
daylight saving time
wán
chéng
shí
perfect tense (grammar)
hěn
duō
shí
often
shù
xiǎo
shí
several hours
shí
shí
from time to time
biāo
zhǔn
shí
standard time
zhèng
dāng
shí
the right time for sth/the right season (for planting cabbage)
shí
Belgium
稿稿gǎo
shí
time of publication/at the time of going to press
shāo
zǎo
shí
a little earlier
yùn
xíng
shí
run-time (in computing)
guò
shí
past tense (grammar)

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)