Chinese mnemonics and annotator

Matthews

hàn
Han Chinese
#78
Chapter-07 HSK-A
5 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)hàn
man/Han ethnic group/Chinese (language)/the Han dynasty (206 BC-220 AD)

Phrases ending with the given character

dān
shēn
hàn
bachelor/unmarried man
liú
làng
hàn
tramp/wanderer
nán
hàn
man (i.e. manly, masculine)
dié
luó
hàn
human pyramid
luó
bīn
hàn
Robin Hood (English 12th century folk hero)
tuō
kōng
hàn
liar
zhuāng
jia
hàn
peasant/farmer
nuò
dīng
hàn
Nottingham (city in England)
xīn
hàn
traitor to one's love/heartless rat
mén
wài
hàn
layman
ā
luó
hàn
arhat (Sanskrit)/a holy man who has left behind all earthly desires and concerns and attained nirvana (Buddhism)
gāo
běn
hàn
Bernhard Karlgren (1889-1978), distinguished Swedish linguist and sinologist

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)