Chinese mnemonics and annotator

Matthews

jiè
boundary
#580
Chapter-30 HSK-A
9 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


jiè
boundary/scope/extent/circles/group/kingdom (taxonomy)

Phrases ending with the given character

shàng
què
jiè
supremum (math.)/least upper bound
xià
què
jiè
infimum (math.)/greatest lower bound
lín
jiè
subcritical
quán
shì
jiè
worldwide/entire world
dòng
jiè
animal kingdom
běi
jiè
northern Eurasia (in geography)
jiè
entertainment world/show business
xué
shù
jiè
academic circles/academia
gōng
shāng
jiè
industry/the world of business
zhāng
jiā
jiè
Zhangjiajie prefecture level city in Hunan, formerly Dayong 大庸[Da4 yong1]
jiào
jiè
academic world/academic circles/academia
xīn
wén
jiè
the press/the media
zhí
jiè
Kingdom Plantae (biology)
滿mǎn
shì
jiè
everywhere/across the world
yǎn
jiè
performing arts circles/show business
guó
jiè
without borders (used for organizations such as Médecins sans Frontières)
shēng
jiè
biosphere/natural world
zhī
shi
jiè
intellectual circles/intelligentsia
xué
jiè
world of science/scientific circles
jīng
jiè
economic circles
rán
jiè
nature/the natural world
néng
jiè
show business
yán
lùn
jiè
the press/the media
chāo
lín
jiè
supercritical
輿
lùn
jiè
media/commentators
jīn
róng
jiè
banking circles/the world of finance
kāi
yǎn
jiè
broaden, expand one's horizons
diàn
yǐng
jiè
moviedom/the world of movies/film circles
jiè
sports circles/the sporting world

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)