Chinese mnemonics and annotator

Imjagpul (legacy data - reimport)

zhèng
malady
"What illness do you have? Why are you not standing upright?" "Could be any malady. It began after I returned from the jungle tour lead by the dwarf."

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


zhèng
disease/illnesszhēng
abdominal tumor/bowel obstruction/(fig.) sticking point

Phrases ending with the given character

yùn
zhèng
female infertility
zhèng
sterility/barrenness
gān
yǎn
zhèng
dry eye/xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A)
bìng
zhèng
complications (undesired side-effect of medical procedure)
zhū
zhèng
pituitary dwarfism
jiàn
wàng
zhèng
amnesia
shāng
hán
zhèng
typhoid
jiāng
zhù
zhèng
catalepsy
yàn
shí
zhèng
anorexia
bìng
zhèng
complication (medicine)
táng
shì
zhèng
Down's syndrome/mongolism
shì
shuì
zhèng
hypersomnia/excessive sleepiness (medical)
duō
dòng
zhèng
attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD)
máng
zhèng
night blindness/nyctalopia
mèng
xíng
zhèng
somnambulism/sleep walking
mèng
yóu
zhèng
somnambulism/sleep walking
shī
xiě
zhèng
agraphia
shī
zhèng
amnesia
shī
zhì
zhèng
dementia
shī
zhèng
aphasia or aphemia (loss of language)
shī
zhèng
alexia
wàng
xiǎng
zhèng
delusional disorder/(fig.) paranoia
tuǒ
ruì
zhèng
Tourette syndrome
zhèng
autism
尿niào
zhèng
uremia (medicine)
qiǎng
zhèng
obsessive-compulsive disorder (OCD)
hòu
zhèng
(medicine) sequelae/residual effects/(fig.) repercussions/aftermath
kǒng
tóng
zhèng
homophobia
kǒng
zhèng
phobia
kǒng
zhèng
phobia
kǒng
kuàng
zhèng
agoraphobia
kǒng
shuǐ
zhèng
rabies/hydrophobia
kǒng
zhèng
Francophobia
kǒng
hán
zhèng
Koreaphobia
kǒng
gāo
zhèng
acrophobia/fear of heights
bìng
zhèng
hypochondria
yōu
zhèng
(psychology) depression
gāo
zhèng
acrophobia
zhèng
clinical depression
chōu
dòng
zhèng
Tourette syndrome
tuō
lěi
zhèng
codependency (psychology)
bài
xuè
zhèng
septicaemia
zhèng
bulimia
yùn
xuè
zhèng
blood phobia
bào
shí
zhèng
bulimia
yuè
máng
zhèng
moon blindness/equine recurrent uveitis
zhèng
osteofluorosis/skeletal fluorosis
jiǎn
zhèng
decompression sickness/the bends/also 減壓病|减压病[jian3 ya1 bing4]
jīng
zhèng
azoospermia (medicine)
jiāo
zhèng
neurosis/anxiety
yān
zhèng
moyamoya disease (rare brain disease first diagnosed in Japan)
bìng
zhèng
hypochondriasis/hypochondria/also written 疑病[yi2 bing4]
láo
zhèng
fatigue
chī
dāi
zhèng
dementia
sào
yǎng
zhèng
pruritus/itchy skin
bái
huà
zhèng
albinism
bái
bān
zhèng
vitiligo
bái
shí
zhèng
vitiligo
yǎn
gān
zhèng
xeropthalmia (medicine)/dry eye syndrome
shén
jīng
zhèng
neurosis
hóng
hái
zhèng
kwashiorkor (a form of malnutrition)
zhì
zhèng
porphyria (medicine)
zōng
zhèng
syndrome
quē
zhèng
clinical deficiency
quē
yǎng
zhèng
anoxia
féi
pàng
zhèng
obesity
dǎn
shí
zhèng
gallstone
nóng
zhèng
sepsis
xiǎng
zhèng
mythomania
liǎn
máng
zhèng
prosopagnosia/face blindness
zhèng
autism
huā
fěn
zhèng
hay fever/seasonal allergic rhinitis
cán
dòu
zhèng
G6PD deficiency
xuè
shuān
zhèng
thrombosis
pín
xuè
zhèng
anemia
zhèng
road rage
zào
kuáng
zhèng
mania/manic episode
zào
zhèng
bipolar disorder/manic depression
wàng
zhèng
amnesia
fēi
wén
zhèng
eye floaters (moving spots in the eye's vitreous humor)
gāo
shān
zhèng
altitude sickness/acute mountain sickness
hēi
尿niào
zhèng
alkaponuria

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)