Chinese mnemonics and annotator

Matthews

chóng
insect
#679a
Chapter-35 HSK-A
6 strokes

Chinese-English (CC-CEDICT)chóng
lower form of animal life, including insects, insect larvae, worms and similar creatures/CL:條|条[tiao2],隻|只[zhi1]/person with a particular undesirable characteristic

Phrases ending with the given character

sān
chóng
trilobite
jiǔ
xiāng
chóng
brown marmorated stink bug (BMSB)
qiān
chóng
millipede
lián
chóng
pitiful creature/wretch
hài
rén
chóng
pest/evildoer
shēng
chóng
parasite/drone
xiǎo
máo
chóng
slug
yīng
shēng
chóng
yes-man/opinionless person
fàng
shè
chóng
radiolarian (single-celled animal)
fàng
chóng
stink bug
bǎi
chóng
trichlorphon C4H8Cl3PO4, organic phosphate used as insecticide/also called dipterex
yǒu
kǒng
chóng
foraminifera
biāo
běn
chóng
spider beetle
xíng
chóng
ground beetle
máo
mao
chóng
caterpillar
jiǎ
qiào
chóng
beetle/order Coleoptera/the Beatles (1960s UK pop group)
nǜe
yuán
chóng
plasmodium (malaria parasite)
bái
chóng
Chinese white wax bug (Ericerus pela)
shuì
mián
chóng
trypanosome
tu
chóng
blunderer/bungler
hóng
líng
chóng
pink bollworm/Pectinophora gassypiella
pán
chóng
Trichoplax adhaerens (biology)
gān
chóng
liver fluke
tu
chóng
blunderer/bungler/also written 糊塗蟲|糊涂虫
yān
zhī
chóng
cochineal insect
chòu
chóng
stink bug
yíng
huǒ
chóng
firefly/glowworm/lightning bug
xuè
chóng
schistosoma
biàn
xíng
chóng
amoeba
jiǎ
chóng
Giardia lamblia protozoan parasite that inhabits the gut
gēn
chóng
lit. bum beetle/sb who tags along/shadow/sycophant
gēn
tou
chóng
wriggler/mosquito larva
qiāo
xíng
chóng
stag beetle (generic term for the beetles in the family of lucanidae)
zuān
xīn
chóng
boring insect/snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
yǐn
chì
chóng
rove beetle
huí
chóng
horse roundworm/parascaris equorum
chóng
a slug/sb with a runny nose

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)