Chinese mnemonics and annotator

Matthews

jiǔ
liquor
#102
Chapter-08 HSK-A
10 strokes

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


jiǔ
wine (esp. rice wine)/liquor/spirits/alcoholic beverage/CL:杯[bei1],瓶[ping2],罐[guan4],桶[tong3],缸[gang1]

Phrases ending with the given character

jiāo
bēi
jiǔ
formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony
kǒu
jiǔ
liquor (loanword)
jiāo
jiǔ
liquor (loanword)
jiā
jiā
jiǔ
to play house (Tw)
lǎng
jiǔ
rum (loanword)
shuǐ
guǒ
jiǔ
fruit wine (Tw)
jiāng
jiǔ
glutinous rice wine/fermented glutinous rice
jiǔ
Port wine
xiāo
huà
jiǔ
digestif
pān
jiǔ
punch (drink) (loanword)
shú
jiǔ
pasteurized beer
shēng
jiǔ
draft beer/unpasteurized beer
shào
xīng
jiǔ
Shaoxing wine a.k.a. "yellow wine", traditional Chinese wine made from glutinous rice and wheat
luō
jiǔ
rum (loanword)
ài
jiǔ
absinthe (distilled anise-based liquor)
máo
tái
jiǔ
maotai (a Chinese liquor)/CL:杯[bei1],瓶[ping2]
lái
jiǔ
see 朗姆酒[lang3 mu3 jiu3]
tao
jiǔ
(grape) wine
zhēng
liú
jiǔ
distilling alcohol
píng
guǒ
jiǔ
cider
lán
jiǔ
rum (beverage) (loanword)
fēng
jiǔ
mead
jiǔ
guǐ
jiǔ
Jiugui Liquor, liquor company from 吉首[Ji2 shou3]
kāi
wèi
jiǔ
aperitif wine
xióng
huáng
jiǔ
realgar wine (traditionally drunk during the Dragon Boat Festival 端午節|端午节[Duan1 wu3 jie2])
wěi
jiǔ
cocktail (loanword)
xuě
jiǔ
sherry (loanword)
xiāng
bīn
jiǔ
champagne (loanword)/CL:瓶[ping2],杯[bei1]
nǎi
jiǔ
kumis/horse milk wine
xiān
jiǔ
draft beer/unpasteurized beer

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)