Chinese mnemonics and annotator

Imjagpul (legacy data - reimport)

liáng
capacity
At dawn, as you look out of the window, in the street, you see two dwarfs languishing without measure, they have no capacity to do anything.

Compositions

Chinese-English (CC-CEDICT)


liáng
to measure


liàng
capacity/quantity/amount/to estimate/abbr. for 量詞|量词[liang4 ci2], classifier (in Chinese grammar)/measure word

Phrases ending with the given character

liàng
not take a proper measure of oneself/to overrate one's own abilities
biàn
liàng
invariant quantity/invariant (math.)
dài
shù
liàng
algebraic quantity
使shǐ
yòng
liàng
volume of use/usage amount
jià
zhí
liàng
magnitude of value/labor value (in economics, the labor inherent in a commodity)
chōng
liàng
at most/at best
guāng
chōng
liàng
radiant exposure
guāng
tōng
liàng
luminous flux (physics)
fēn
liàng
molecular mass
qiē
xiàng
liàng
tangent vector
xié
biàn
liàng
covariate (statistics)
yìn
shuā
liàng
print run
yuán
liàng
atomic weight/atomic mass
hán
shā
liàng
sand content/quantity of sediment (carried by a river)
yīn
biàn
liàng
dependent variable
róng
liàng
high capacity
yùn
liàng
amount of passenger traffic
gōng
zuò
liàng
workload/volume of work
liàng
geometric quantity
pái
shuǐ
liàng
displacement
shè
liàng
intake (quantity)
yǒu
dǎn
liàng
courageous
dāng
liàng
nuclear yield
xiàng
liàng
normal vector
xiāo
hào
liàng
rate of consumption
jìng
hán
liàng
net weight
liú
lǎn
liàng
(website) traffic/page views/volume of website traffic
méi
chǔ
liàng
coal reserves
liàng
physical quantity
shēng
liàng
biomass
diàn
liàng
(generated) electrical energy
tōng
liàng
magnetic flux
zǒng
chǎn
liàng
total output
hào
yóu
liàng
fuel consumption
fèi
huó
liàng
(medicine) vital capacity
biàn
liàng
independent variable
yùn
cáng
liàng
reserves/amount still in store
xuè
yǎng
liàng
blood oxygen level
chōng
liàng
complement/complementary quantity
jiǎo
dòng
liàng
angular momentum
访fǎng
wèn
liàng
(web counter) hits
liào
liàng
quantity of data
zài
liàng
passenger capacity
zài
dàn
liàng
payload
zài
zhòng
liàng
dead weight/weight capacity of a vehicle
shū
shā
liàng
quantity of sand (transported by a river)/sediment content
tōng
xìn
liàng
communications volume
yùn
zài
liàng
transport volume
yùn
shū
liàng
volume of freight
jiàng
shuǐ
liàng
precipitation (meteorology)/measured quantity of rain
jiàng
liàng
precipitation/quantity of rainfall
diàn
liàng
electrical charge
liáng
Craniometry
gāo
liàng
high calorie (foodstuff)/high heat content
gāo
néng
liàng
high energy (physics)
gāo
zhì
liàng
high quality

Chinesisch-Deutsch (HanDeDict)

Chinois-Français (CFDICT)

Cantonese slang

Cantonese (transcription)